Điện Trở Đốt Nóng

  1 2 3   

H 6.2
380V - 800W
120mm x 110mm x 50mm

V 6.2
220V - 1.5KW
Ø 160mm x 75mm
H 6.1
220V - 1KW
110mm x 155mm x 110mm

V 6.3
220V - 300KW
Ø 55mm x 45mm
D 6.1
220V - 400W
280mm x 40mm

V 6.4
220V - 500W
Ø 120mm x 100mm

D 6.2
220V - 1KW
280mm x 140mm
ĐN 5.2
380V - 2KW


TG 5.3
220V - 800W

ĐN 5.3
380V - 1.4KW
TG 5.4
220V - 800W

ĐN 5.4
220V - 1.9KW
  1 2 3