Điện Trở Đốt Nóng

  1 2 3   

ĐN 5.6
380V - 2.4KW

TH 4.3
PT 100 Ω
TH 4.5 - CA(K)
TH 4.7 - CA(K)
S 3.1
240V - 2.4KW

SN 3.1
250V - 2.5KW

K 3.1
220V - 800W
Ø  11mm x 700mm

K 3.6
220V - 180W

K 3.7
220V - 500W
Ø 16mm x 250mm

ĐC 4.6
220V - 150W

K 3.9
220V - 500W
Ø 14mm x 100mm

ĐC 4.5
240V - 3KW

B 4.1
240V - 2KW

TN 4.2
220V - 1KW
L500mm
  1 2 3