Điện Trở Đốt Nóng

  1 2 3   

ĐC 4.1
240V - 1.3KW

NH 2.1
220V/380V - 7.5KW
NH 2.2
220V/380V - 7.5KW
NH 2.3
220V/380V - 18KW
NH 2.4
220V/380V - 18KW

ĐD 1.5
380V - 10KW

ĐN 1.10
220V - 2.5KW

  1 2 3